OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY I DOSTAW PRODUKTÓW ORAZ USŁUG POLVINYL SP. Z O.O.

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy dokument (dalej jako: „OWH”) reguluje prawa i obowiązki w związku z częścią oferowanych przez z Polvinyl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Tadeusza Kościuszki nr 43 lok. 10, 40-048 Katowice) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 959666, NIP 6343007921, REGON 521496093, kapitał zakładowy: 5000 PLN (dalej jako Spółka) produktów oraz usług.

2. Produktami oraz usługami, o których mowa w ust. 1 są produkty i usługi ściśle związane z produkcją płyt winylowych.

3. OWH reguluje procedurę sprzedaży oraz dostawy produktów i świadczenia usług na wszystkich jej etapach:
1) etap składania zamówienia,
2) etap zawierania umowy,
3) etap realizacji zamówienia
4) tryb składania reklamacji.

4. Spółka realizuje sprzedaż i dostawę produktów oraz świadczy usługi wyłącznie poza lokalem przedsiębiorstwa, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.polvinyl.pl (dalej jako Serwis) na rzecz konsumentów, osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako Przedsiębiorca na prawach konsumenta) oraz pozostałych podmiotów gospodarczych (dalej łącznie jako Klient).

5. OWH dostępne jest w Serwisie. Każdy podmiot składający zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z OWH a także zaakceptować ich treść i warunki.

6. W trakcie składania i realizacji zamówienia Spółka przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych w polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

7. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do usługi dystrybucji cyfrowej, która oferowana jest na podstawie odrębnej umowy oraz innych usług oferowanych przez Spółkę.

 

 

§2 Składanie zamówień i zawarcie umowy oraz realizacja zamówienia

1. Spółka przyjmuje zamówienia na produkty oraz usługi wskazane w §1 ust. 2 OWH za pomocą:
a. Serwisu i dostępnych tam formularzy,
b. Poczty elektronicznej na adres: office@polvinyl.pl.


2. Serwis i jej poszczególne podstrony zawierające opis produktów i usług, a także wszelkie informacje dotyczące produktów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

 
3. Spółka przyjmuje również za pośrednictwem środków wskazanych w ust. 1 zapytania czy też zaproszenia do złożenia oferty.

 
4. Spółka dochowa należytej staranności, aby odpowiedzieć na wszystkie złożone zamówienia oraz zapytania. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 72 godziny w dni robocze na złożone zapytanie lub zamówienie uznaje się, że oferta nie została przyjęta. W przypadku jeżeli to Spółka złoży ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej oferta ważna jest przez 7 dni roboczych od momentu jej złożenia.

 
5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, dostawy czy też świadczenia usług.


6. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 
7. Zamówienie powinno zawierać wszelkie elementy niezbędne do jego wykonania, w szczególności: pełną specyfikację zamawianych Produktów, dane dotyczące odbioru lub dostawy (o ile zamówienie obejmuje dostawę – dokładny adres miejsca dostawy), oczekiwany termin wykonania.


8. W przypadku jeżeli zamówienie jest niepełne, Spółka może poprosić Klienta o dodatkowe informacje niezbędne do realizacji zamówienia oraz do dokonania wyceny zamówienia.

 
9. Spółka niezwłocznie po wpływie poprawnego zamówienia przekaże Klientowi informacje o pełnej cenie lub wynagrodzeniu za złożone zamówienie wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami niezbędnymi do wykonania umowy np. kosztami przesyłek kurierskich, transportu. Spółka przekaże Klientowi również pełne dane niezbędne do dokonania płatności. Spółka przyjmuje płatności tylko na rachunek bankowy.

 
10. Spółka potwierdzi realizację zamówienia w dniu otrzymania przedpłaty pełnej ceny za realizowane zamówienie. Moment potwierdzenia realizacji zamówienia jest momentem zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy czy też świadczenia usług. W przypadku braku płatności pełnej ceny za złożone zamówienie uznaje się, że nie doszło do zawarcia Umowy między Spółką a Klientem. W przypadku braku płatności pełnej ceny w ciągu 14 dni od momentu uzyskania częściowej zapłaty uznaje się, że zamówienie nie zostało przyjęte a Spółka zwróci uzyskane środki Klientowi w takim sam sposób w jaki uzyskała częściową płatność.


11. Zmiana przez Klienta któregokolwiek z warunków zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia możliwa jest wyłącznie za wyraźną (w formie pisemnej lub elektronicznej) zgodą Spółki. Zmiana treści zamówienia dokonywana jest w trybie przewidzianym dla składania i przyjmowania zamówień opisanych w niniejszym paragrafie. Zmiana zamówienia może spowodować zmianę ceny produktu lub usługi.

 
12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikające z braku dostarczenia przez Klienta materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.


13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z braku komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Podany przez Spółkę czas realizacji zamówienia jest wyłącznie szacowanym czasem oczekiwania na produkty lub usługi, zaś brak komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia może spowodować wydłużenie terminu oczekiwania na produkt lub usługę.


14. Spółka nie ma obowiązku sprawdzania czy materiały przesłane przez Klienta są zgodne z jego zamierzeniami i czy są zgodne ze specyfikacją zamieszczoną w Serwisie.


15. Klient oświadcza i zobowiązuje się, że przysługuje mu skuteczne uprawnienie do korzystania z wszelkich przekazanych materiałów (czy to na podstawie autorskich praw majątkowych czy też licencji) oraz że dostarczone materiały nie zawierają treści niezgodnych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, nie propagują przemocy, faszyzmu, komunizmu, rasizmu ani nie naruszają dobrego imienia osób trzecich. Klient zobowiązuje się i zapewnia, że realizacja umowy w oparciu o zamówienie nie narusza i nie naruszy żadnych praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich, patentowych, znaków towarowych przysługujących podmiotom trzecim. Klient uchroni Spółkę przed wszelkimi roszczeniami i działaniami prawnymi osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych osób trzecich związanych ze złożonym zamówieniem sprzecznie do złożonych w niniejszym punkcie oświadczeń.


16. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa produktów zostanie zrealizowana w sposób wskazany w zamówieniu. Dostawa produktów możliwa jest za pośrednictwem usług kurierskich.


17. Spółka informuje, że zobowiązana jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.


18. Klientowi, który jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje rękojmia na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym.


19. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem oraz przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Strony ograniczają odpowiedzialność Spółki za wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy zawartej na podstawie OWH do odpowiedzialności wyłącznie za winę umyślną. Strony wobec Klienta, o którym mowa w zdaniu pierwszym wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


20. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem oraz przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ryzyko zniszczenia lub utraty produktów zamówionych przechodzi na Klienta z momentem wydania przesyłki kurierowi lub wydania przesyłki do transportu lub z momentem osobistego odbioru Klienta.

 

§ 3. Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zrealizowanego zamówienia.


2. Spółka przyjmuje reklamacje drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email na adres: office@polvinyl.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Spółki.


3. Klient składając reklamację powinien podać swoje imię i nazwisko, jak najbardziej pełny opis przedmiotu reklamacji, w tym numer oferty / zlecenia, żądanie związane z rozpatrzeniem reklamacji oraz sposób w jaki Spółka ma przekazać odpowiedź na reklamację. Jeżeli Klient żąda przesłania reklamacji w formie pisemnej Klient zobowiązuje się podać adres na jaki należy przesłać pisemnie odpowiedź na reklamację.


4. Spółka jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Spółka przekazuje na papierze na adres podany przez Klienta lub drogą elektroniczną w zależności od formy złożenia reklamacji lub wyboru Klienta.


5. Użytkownik na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) ma prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Platforma ODR dostępna jest pod adresem internetowym: http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


6. Po dokonaniu płatności za zamówienie Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej zgodnie ze złożonym zamówieniem albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§4. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.


2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące tak jakby nie istniało postanowienie nieważne.

 
3. Umowy zawarte na podstawie OWH podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

 
4. Umowy zawarte na podstawie OWH podlegają jurysdykcji sądów polskich.

 
5. Postanowienia OWH, w tym tego paragrafu nie uchybiają przepisom prawa konsumenckiego, a w szczególności podstawowym zasadom ochrony konsumenckiej.


6. Wszelkie spory mogące zaistnieć pomiędzy Spółką a Klientem w związku z umową zawartą na podstawie OWH będą rozstrzygane przez:
1) w przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki;
2) w przypadku gdy Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

 
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWH a ustaleniami z innej umowy lub indywidualnych uzgodnień między Spółką a Klientem pierwszeństwo mają postanowienia umowy lub indywidualnych uzgodnień.