Regulamin sprzedaży internetowej
Polvinyl Sp. z o.o.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady prowadzenia sprzedaży płyt winylowych oraz płyt digitalowych (NFT) za pośrednictwem platformy https://polvinyl.pl prowadzonej przez Polvinyl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-048) przy ul. Tadeusza Kościuszki 43/10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000959666, NIP 6343007921, REGON: 521496093, kapitał zakladowy: 5.000 zł.; b. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym w szczególności zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z udostępnionych Klientom funkcjonalności w ramach działalności platformy, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy w tym zakresie.
 2. Celem uniknięcia wątpliwości, złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem dostępnych na platformie formularzy zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, uzupełnionej o treść postanowień niniejszego Regulaminu, zaś do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę.
 3. Informacje udostępnione na platformie dotyczące Produktów mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zdefiniowanego w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Warunkiem korzystania przez Klienta z Platformy i dostępnych na niej Usług elektrocznicznych oraz zawierania Umów Sprzedaży jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego treści.
 5. Akceptując Regulamin, Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią oraz akceptacji jego postanowień.

§2. DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane zarówno z małej jak i dużej litery, mają następujące znaczenie: 
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Platformu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://polvinyl.plhttps://polvinyl.pl pozwalający na nabywanie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 • Produkty – płyty winylowe, płyty digitalowe (NFT) oraz zestawy typu combo oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę na Platformie i szczegółowo na niej opisane, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Przedsprzedaż – oznacza umowę sprzedaży, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności Produktu przed wprowadzeniem egzemplarzy tego Produktu do obrotu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
 • Sprzedawca – Polvinyl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-048) przy ul. Tadeusza Kościuszki 43/10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000959666, NIP 6343007921, REGON: 521496093, kapitał zakladowy: 5.000 zł,
 • Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,
 • Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło, jak równeiż umowę o dostarczenie treści cyfrowych.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§3. KONTAKT

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 • Email – na adres: office@polvinyl.pl.
 • Telefonicznie pod numerem: +48-730-145-728.
 • Korespondencyjnie na adres: Polvinyl Sp. z o.o., 40-048 Katowice, ul. T. Kościuszki 43/10.

§4. KORZYSTANIE Z PLATFORMY POLVINYL.PL I REJESTRACJA

 1. Przeglądanie platformy i oferowanych na niej Produktów, jak również dokonanie na niej zakupu Produktów nie wymaga korzystania z odrębnego konta.
 2. Złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji na platformie i założenia odrębnego konta.
 3. Niezależnie od sposobu złożenia Zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta adresu email, który pozwala na identyfikację zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca umożliwia zapoznanie się z Regulaminem w czasie korzystania z Platformy oraz składania Zamówienia. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja są warunkiem koniecznym do dokonania zakupu na Platformie.
 5. W czasie dokonywania zakupów Klient może udzielić Sprzedawcy zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w Formularzu zamówienia oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem Platformy.
 6. Klient może dokonać zamówienia zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 poniżej.

§5. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje udostępnione przez Sprzedawcę na platformie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia można składać całą dobę za pośrednictwem Platformy.
 3. Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych lub w innej walucie i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na Platformie w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: a. Skorzystać z landing page Sprzedawcy dotyczącej Produktu, na którym znajduje się odesłanie do Platformy, na której Sprzedawca oferuje Produkty i Treści Cyfrowe; b. Po przekierowaniu do Platformy – dodanie do koszyka produktu, –  wybór rodzaju dostawy, –  wybór rodzaju płatności, –  złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. Przed złożeniem Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o swoich danych, łącznej cenie za wszystkie wskazane w Zamówieniu Produkty oraz ich dostawę, jak też o wszystkich innych kosztach związanych z Umową sprzedaży.
 7. Złożenie Zamówienia zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej stanowi zaproszenie Sprzedawcy przez Klienta do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu.
 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email na adres email podany przy składaniu Zamówienia.
 9. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Realizacja Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 i następnych poniżej, następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty kwoty wskazanej w potwierdzeniu otrzymania zamówienia na koncie Sprzedawcy lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, , chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 11. W przypadku prowadzenia przez Sprzedawcę Przedsprzedaży Produktu, Zamówienie będzie realizowane w terminach określonych przez Sprzedawcę w informacji o Produkcie dostępnej w Platformie oraz na landing page Sprzedawcy, jednakże nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty ceny przez Klienta.
 12. Sprzedawca informuje, że Produkty i Treści Cyfrowe mogą być oferowane Klientom w formie Przedsprzedaży. W takim wypadku Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na landing page dedykowanym temu Produktowi, jak również wskaże termin dostarczenia Produktu i Treści Cyfrowych. W przypadku zmian terminów dostarczenia Produtku, Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta o tym fakcie i poda nowy spodziewamy termin dostawy.
 13. Zamówienie złożone w przedsprzedaży powinno zostać opłacone przez Klienta zgodnie z ust. 10 powyżej. Zamówienia nieopłacone w terminie 7 dni od dnia ich złożenia będą podlegały anulowaniu.
 14. Zamówienia złożóne w Przedsprzedaży mogą zostać zrealizowane wyłacznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 15. Zamówienia, składane w ramach Przedsprzedaży, realizowane są według kolejności ich składania.
 16. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w ramach Przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne.
 17. Każde Zamówienie złożone przez Klienta będzie identyfikowane za pomocą unikalnego oznaczenia, pozwalającego na jego identyfikację i ustalenie statusu realizacji.
 18. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w terminach wskazanych w ust. 10 i 11 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i zaproponuje inny termin realizacji Umowy. W przypadku braku akceptacji przez Klienta terminu zaproponowanego przez Sprzedawcę, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu, zaś zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za brak jej wykonania.
 19.  

§6. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Klient wskazuje sposób płatności w chwili składania Zamówienia. Sprzedawca udostępnia Klientowi sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży obejmujące szybki przelew i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów;
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48h od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji.
 3. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient jest informowany o anulowaniu zamówienia za pomocą wiadomości email skierowanej na adres email wskazany w zamówieniu.
 • Dostawa Produktów stanowiących płyty winylowe oraz nośniki pamięci typu pendrive jest realizowana przez Sprzedawcę na terenie Polski oraz poza jej granicami za pośrednictwem przesyłki kurierskiej przez firmy kurierskie wybrane przez Klienta w formularzu Zamówienia. Sposób i termin dostawy mogą się między sobą różnić w zależności od wybranej przez Klienta opcji.
 1. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany do zbadania doręczonej przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku przesyłki, Klient jest uprawniony do żądania sporządzenia odpowiedniego protokołu przez kuriera.
 2. W przypadku płyt digitalowych (NFT) zapisanej w formie innej niż pendrive dostawa nastepuje zgodnie z §7 ust. 4 poniżej.

§7. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Niektóre z Produktów dostępnych na platformie stanowią płyty digitalowe lub inne cyfrowe aktywa mające postać tokenów NFT tj. treści cyfrowych. W takim wypadku są one dostarczane Klientom jako towary z elementami cyfrowymi, z których Klient może skorzystać po ich zakupie poprzez dostęp do plików.
 2. Do zamówień obejmujących towary z elementami cyfrowymi w postaci płyt digitalowych (NFT) mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 5 i 6 powyżej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu.
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zostaje zawarta z chwilą opłacenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Płyty digitalowe i inne treści cyfrowe (NFT) będą udostępniane Klientowi poprzez przesłanie za pomocą wiadomości email linku dostępu do folderu w którym znajdują się pliki cyfrowe. Klient otrzyma wiadomość email w tym samym dniu, w którym nastąpi nadanie przesyłki zawierającej płytę winylową – w przypadku zakupu pakietu obejmującego Produkt oraz Treść Cyfrową lub – w przypadku wyboru wyłącznie Treści Cyfrowej – w dniu wydania Płyty. Płytę digitalową (NFT) uważa się za dostarczoną gdy została udostępniona Klientowi w sposób umożliwiający jej pobranie z serwera Sprzedawcy.
 5. Jeśli Sprzedawca nie dostarczy płyty digitalowej (NFT) w terminach wskazanych w ust. 4 powyżej, Klient wzywa go do jej niezwłocznego dostarczenia. Klient może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, jeśli, mimo wezwania, Sprzedawca w dalszym ciągu nie dostarczy mu płyty digitalowej (NFT).

§8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia: a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca nie wydaje Produktu, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Kleinta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: – obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części, – polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów; b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W tym celu Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu i przesłać wypełnione oświadczenie do Sprzedawcy na adres email office@polvinyl.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia Klienta, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia poprzez wysłanie wiadomości email na podany przez Klienta adres email.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania przez niego z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku Umów Sprzedaży, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku: a. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; b. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
 11. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, jeżeli: a. Z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowej, lub b. Klient i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, zaś Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej w terminie.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta będącego Konsumentem w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej dostarczonej przez Sprzedawcę, za wyjątkiem treści, które: a. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy, b. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych dostarczonej przez Sprzedawcę, c. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; d. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 13. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, o którym mowa w ust. 12, zastosowanie ma art. 32a ustawy o prawach konsumenta.

§9. REKLAMACJE I ZWROT PRODUKTU

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za brak zgodności z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciagu 2 lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 3. W przypadku Treści Cyfrowych, Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z Umową Sprzedaży Treści Cyfrowej, który istniał w chwili ich dostarczenia ujawniony w ciagu 2 lat od tej chwili. Domniemuje się, że brak zgodnośći Treści Cyfrowej, który ujawnił sie w okresie roku od dnia jej dostarczenia przez Sprzedawcę, istniał w momencie jej dostarczenia.
 4. Domniemanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie ma zastosowania, jeśli: a. Środowisko techniczne, którym Klient korzysta z Treści Cyfrowej, nie jest zgodne z wymogami technicznymi, o których Sprzedawca informował przed zawarciem Umowy Sprzedaży Treści Cyfrowych. b. Klient nie dokonał sprawdzenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowych z umową nie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, pomimo uzyskania od Sprzedawcy jasnej i zrozumiałej informacji przed zawarciem Umowy o konieczności współpracy ze Sprzedawcą w celu sprawdzenia czy brak zgodności dostarczanych Klientowi Treści Cyfrowych wynika z cech tego środowiska.
 5. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient jest uprawniony do żądania jego naprawy lub wymiany na nowy.
 6. Jeśli Treść Cyfrowa jest niezgodna z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowej, Klient może żądać doprowadzenia jej do zgodności z Umową.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące Produtku lub Treści Cyfrowej, jak też obu tych produtków łącznie, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu (faktura, paragon, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, wyciąg płatności kartą kredytową itp.). Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: office@polnivyl.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w §3 powyżej.
 8. W przypadku otrzymania reklamacji: a. Sprzedawca może wymienić Produkt, jeśli Klient zażądał wymiany, jeśli doprowadzenie do stanu zgodności z Umową w sposób wskazany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów ze strony Sprzedawcy. b. Jeśli wymiana Produktu nie są możliwe, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży. c. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do stanu zgodności z Umową, jeśli jest to niemożliwe lub pociąga za sobą nadmierne koszty ze strony Sprzedawcy.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszystkie okoliczności dotyczące konkretnej sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodnosci Produktu lub Treści Cyfrowej z Umową, ich wartość w przypadku zgodności z Umową oraz nadmierne niedogodności w przypadku zmiany sposobu doprowadzenia do stanu zgodnosci z Umową.
 10. Naprawa, wymiana Produktu lub doprowadzenie Treści Cyfrowej do stanu zgodności są realizowane przez Sprzedawcę w rozsądnym terminie, liczonym od chwili uzyskania od Klienta informacji o braku takiej zgodności z umową, jak również bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich specyfikę, charakter oraz cel wykorzystania. Koszty wymiany lub doprowadzenia Treści Cyfrowej do stanu zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 11. Jeśli Produkt lub Treść Cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, gdy: a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu lub Treści Cyfrowej do stanu zgodności z Umową, b. Sprzedawca nie doprowadził Produktu lub Treści Cyfrowej do stanu zgodności z Umową, c. Doprowadzenie do zgodności z umową Treści Cyfrowej wymaga nadmiernych kosztów lub jest niemożliwe, d. Produkt lub Treść Cyfrowa nadal są niezgodne z Umową, mimo podjęcia przez Sprzedawcę próby doprowadzenia ich do stanu z nią zgodnego, e. Brak zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego zgłoszenia żądania wymiany lub doprowadzenia do stanu zgodnego z umową. f. Sprzedawca wyraźnie oświadczył, że nie jest w stanie doprowadzić do zgodności z umową Produktu lub Treści Cyfrowej.
 12. Kwota obniżonej ceny musi być proporcjonalna w stosunku do różnicy pomiedzy Produktem lub Treścią Cyfrową zgodną z Umową a wartością Produktu lub Treści Cyfrowej niezgodnych z Umową.
 13. W przypadku zgłoszenia żądania obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą obniżeniu ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Klienta.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącego Treści Cyfrowych, Sprzedawca może żądać od Klienta zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść Cyfrową w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. Klient dokona zwrotu na koszt Sprzedawcy niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.
 15. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płątności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, jaki nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
 16. Możliwość odstąpienia od umowy z powodu niezgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z umową jest wyłączona, jeśli niezgodność ta ma charakter nieistotny.

§10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Klient jest uprawniony do skorzystania również z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym mediacji. Listy mediatorów oraz ośrodków mediacji są udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 7. Ponadto Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy ODR, służącej do pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§11. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach funkcjonowania Platformy, Sprzedawca świadczy nastęujące Usługi elektroniczne: – Formularz Zamówienia; – Formularz Kontaktowy; – Newsletter.
 2. Wszystkie usługi elektroniczne są świadczone na rzecz Klientów oraz użytkowników strony nieodpłatnie.
 3. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług elektrocznych jest spełnienieni następujących wymagań technicznych: a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; b. posiadanie aktywnego konta poczty elektroniczne, c. korzystania z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 13.1.1 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; d. akceptacji plików cookies wykorzystywanych przez Platformę i landing page, z których Klient przez powyżej wskazaną przeglądarkę internetową.
 4. W ramach korzystania z Usług elektronicznych zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawca zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter Internetu, używanego również do połączenia z Platformą, jak również przesyłania danych, w tym poczty elektronicznej, świadczenie usług droga elektroniczną może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Klient akceptuje. W związku ze szczególnym charakterem możliwych zagrożeń, Sprzedawca nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania strony internetowej. W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Sprzedawca zaleca Klientom stosowanie środków ochrony urządzeń końcowych, z którym Klienci korzystają do przeglądania i dokonywania zakupów na Platformie w tym poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizacje systemu operacyjnego, jak również podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci bezprzewodowych.
 6. Usługa Formularz zamówienia polega na udostępnieniu Klientom modułu umożliwiającego złożenie Zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji. Z usługi Formularz zamówienia może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi dane wymagane do realizacji zamówienia tj., imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adres dostawy oraz adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), państwo, adres portfela kryptowalutowego. W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, wymagane jest podanie numeru NIP. Ponadto w Formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru formy płatności oraz formy dostawy Produktów. Po wypełnieniu Formularza zamówienia Sprzedawca potwierdza fakt złożenia Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email na adres wskazany w formularzu.
 7. Po otrzymaniu żądania, Sprzedawca usunie dane Klienta przetwarzane w związku z realizacją Zamówień oraz pozostałymi usługami świadczonymi droga elektorniczną, z tym zastrzeżeniem, że dane dotyczące zrealizowanych zamówień mogą podlegać archiwizacji i przechowywaniu przez Sprzedawcę do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartymi Umowami Sprzedaży.
 8. Usługa Formularz kontaktowy polega na umożliwieniu Klientom skierowania do Sprzedawcy wiadomości email za pośrednictwem tego formularza i wymaga podania przez Klienta adresu email, oraz imienia i nazwiska w celu skierowania do Klienta odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez Formularz. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta.
 9. Usługa Newsletter jest udostępniana Klientowi, który wprowadzi do formularza subskrypcyjnego, gdzie Klient podaje swój adres email oraz imię i nazwisko. Formularz subskrypcyjny został udostępniony na https://polvinyl.pl/kontakt/ Części głównej Platformy. Po dokonaniu zapisu, Klient otrzyma za pośrednictwem wiadomości email link potwierdzający subskrypcję, który należy aktywować poprzez kliknięcie w ten link. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywacji subskrypcji.
 10. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie na żądanie Klienta, wyrażone poprzez kliknięcie w link odwołujący subskrypcję Newslettera zawarty w każdej wiadomości email zawierającej Newsletter wysyłany na adres email wskazany przez Klienta w formularzu subskrypcyjnym.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług elektronicznych moga być wnoszone przez Klienta zgodnie z 12 poniżej.

§12. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych objętych Regulaminem. W treści reklamacji należy wskazać w szczególności: – adres elektroniczny (email) Klienta, – opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 1 powyżej zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 3. Reklamacje Użytkowników należy kierować do Sprzedawcy na adres jego siedziby, tj. ul. Tadeusza Kościuszki 43/10, 40-048 Katowice, lub na adres email: office@polvinyl.pl.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem adresu elektronicznego wskazanego w treści reklamacji.

§13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na zasadach opisanych szczegółowo w Polityce Prywatnosci.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01. 2023 roku.